Javascript – Zmienne, stałe i typy danych.

article-thumbnail

Na początek musimy zapoznać się z pojęciem zmiennej. Zmienną nazywamy część pamięci operacyjnej, w której program przechowuje dane potrzebne do funkcjonowania. Innymi słowy ją można sobie wyobrazić jako szufladkę, w której znajduje się potrzebna nam informacja. Więcej o zmiennych dowiesz się z wpisu na naszym blogu, z serii teoria programowania.

W JavaScript’cie zmienne definiujemy za pomocą słowa let. Następnie musimy podać jej nazwę. Dobrą praktyką jest nazywanie zmiennych w taki sposób, by nazwa odzwierciedlała przeznaczenie. Na pewno jednak, nie wolno nam używać spacji, znaków diakrytycznych (np. ą,ę) oraz znaków specjalnych z wyłączeniem podkreślnika ( _ ). Nazwa zmiennej nie powinna też zaczynać się od liczby.

let wiek
let imie2
let data_urodzenia
let imię
let data urodzenia
let 2imie
let imie-nazwisko

Aby przypisać zmiennej wartość używamy operatora =. Tej samej zmiennej możemy przypisać różne typy danych. Innym ważnym operatorem jest „”, umieszczona między nimi treść będzie traktowana jako tekst. Następnym ważnym operatorem jest kropka (.) która jeżeli postawiona po liczbie pozwala dodać część „po przecinku”.

Zmienne mają kilka typów. Możemy wyliczyć m.in:

  • liczbę całkowitą
  • liczbę liczbę zmiennoprzecinkową
  • liczbę w formacie ósemkowym
  • liczbę w formacie szesnastkowym
  • tekst
  • typ logiczny
  • obiekt (więcej o nim znajdzie się w innym wpisie).
let liczba = 0
let tekst = "Ala ma kota"
let rzeczywista = 8.3
let szesnastkowa = 0xA2
let osemkowa = 0o71
let logiczny = true

Poza zmiennymi istnieją jeszcze stałe. Deklarujemy je słówkiem const. W przeciwieństwie do zmiennych, po ustawieniu im wartości, nie możemy jej już zmienić. Przyjęto, że nazwy stałych pisze się z użyciem Caps Lock’a, a więc wielkimi literami. Zasady dotyczące nazewnictwa obowiązują tak samo, jak w zmiennych.

const PI = 3.14
const NIEDOZWOLONEZNAKI = "ąęćźżół"

Na koniec chciałbym pokazać metodę na sprawdzenie typu zmiennej. Posłużymy się w tym celu słowem typeof. Poniżej podaję przykładową implementację.

<script> 
	let a = 10;
	const b = 15;
	let prawda = true;
	let tekst = "Ala ma kota";

document.write(typeof a); //Wypisze typ zmiennej
document.write("<br>"); //Umieści odstęp między liniami 
document.write(typeof b);
document.write("<br>");
document.write(typeof prawda);
document.write("<br>"); 
document.write(typeof tekst);
</script>

Jak widać powyżej udało nam się sprawdzić typy poszczególnych zmiennych. Uzyskaliśmy rezultaty w postaci nazw określonych typów. Więcej o nich z pewnością dowiecie się w przyszłych wpisach.