Kwalifikacja INF.02

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację INF.02. – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych po uzupełnieniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych zdobywa zawód technik  informatyk.

Łączenie kwalifikacji

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik informatyk można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji:
E.12. + E.13. + INF.03.  lub  EE.08. + INF.03.  lub  INF.02. + E.14.  lub  INF.02. + EE.09.

Efekty kształcenia dla kwalifikacji INF.02.

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  Uczeń:
  1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
  39
  2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
  3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
  4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
  5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
  6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
  7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
  8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
  9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
  10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
  11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
  12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
  13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
  14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
  15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
 2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
  Uczeń:
  1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
  2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
  3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
  4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
  6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
  7) montuje okablowanie sieciowe;
  8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  9) monitoruje sieć bezprzewodową;
  10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
  11) stosuje podział sieci na podsieci;
  12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  13) modernizuje lokalną sieć komputerową;
  14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  15) podłącza sieć lokalną do Internetu;
  16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.
 3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
  Uczeń:
  1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych
  i sieciowych;
  2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
  3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
  5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
  6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu
  komputerowego;
  7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
  40
  8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
  9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
  11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
  12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang.firewall);
  13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
  14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.
 4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
  Uczeń:
  1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
  2) tworzy i przywraca kopie danych;
  3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
  4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
  5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki
  komputerowej;
  6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
  7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń
  techniki komputerowej;
  8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.
 5. Administrowanie systemami operacyjnymi
  Uczeń:
  1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
  2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
  3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;
  4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
  6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
  8) zarządza funkcjami profili użytkowników;
  9) zarządza kontami i grupami użytkowników;
  10) zarządza zasadami grup;
  11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
  12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
  13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
  15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
  16) okalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemówl operacyjnych.