Kwalifikacja EE.09

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci po uzupełnieniu kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych zdobywa zawód technik  informatyk.

Łączenie kwalifikacji

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik informatyk można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji:
E.12. + E.13. + INF.03.  lub  EE.08. + INF.03.  lub  INF.02. + E.14.  lub  INF.02. + EE.09.

Efekty kształcenia dla kwalifikacji EE.09

1. Programowanie aplikacji
Uczeń:
1) stosuje podstawy algorytmiki;
2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
3) stosuje podstawowe zasady programowania;
4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
5) korzysta z wbudowanych typów danych;
6) tworzy własne typy danych;
7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
12) dokumentuje tworzoną aplikację.
2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
2) projektuje relacyjne bazy danych;
3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
10) zarządza systemem bazy danych;
11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.
3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Uczeń:
1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;
4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji
internetowych;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie