Przystawki systemu Windows: zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi.

article-thumbnail

Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi można użyć w celu ułatwienia ochrony komputerów w sieci. Zapora systemu Windows zawiera zaporę umożliwiającą określenie, który ruch może być przekazywany między komputerem a siecią. Zawiera również reguły zabezpieczeń połączeń używające zabezpieczeń protokołu internetowego (IPsec) w celu ochrony ruchu przechodzącego przez sieć.                                                                                

Przystawki systemu Windows
ZAPORA SYSTEMU WINDOWS Z ZABEZPIECZENIAMI ZAAWANSOWANYMI

SPIS TREŚCI
Wstęp.
Główne okno przystawki.
Reguły przychodzące.
Reguły wychodzące.
Reguły zabezpieczeń połączeń.
Monitorowanie aktywnych reguł.

Wstęp

Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi można użyć w celu ułatwienia ochrony komputerów w sieci. Zapora systemu Windows zawiera zaporę umożliwiającą określenie, który ruch może być przekazywany między komputerem a siecią. Zawiera również reguły zabezpieczeń połączeń używające zabezpieczeń protokołu internetowego (IPsec) w celu ochrony ruchu przechodzącego przez sieć.

Główne okno przystawki

W głównym oknie Zapory systemu Windows mamy dostęp do:
– Reguł przychodzących
– Reguł wychodzących
– Reguł zabezpieczeń połączeń
– Monitorowania

Reguły przychodzące

Reguły przychodzące zezwalają na ruch lub blokują próby uzyskania dostępu do komputera spełniające kryteria podane w regule. Aby dodać nową regułę do połączeń przychodzących musimy kliknąć opcję Nowa reguła w menu Akcje, a następnie postępować zgodnie z poleceniami kreatora nowych reguł.

Reguły wychodzące

Reguły wychodzące zezwalają na ruch z komputera spełniający kryteria podane w regule lub go blokują. W celu dodania nowej reguły do połączeń przychodzących musimy kliknąć opcję Nowa reguła w menu Akcje, a następnie postępować zgodnie z poleceniami kreatora nowych reguł.

Monitorowanie aktywnych reguł

Pozycja Monitorowanie umożliwia  obserwowanie aktywnych reguł zapory i reguł zabezpieczeń połączeń na komputerze.