Windows Server 2008: mapowanie dysku sieciowego.

article-thumbnail

 Windows Server 2008 R2
MAPOWANIE DYSKU SIECIOWEGO

Aby zasoby udostępnione w sieci były widoczne jako oddzielny dysk, należy dokonać mapowania dysku. Proces ten został opisany poniżej.

W przykładowym folderze dokumenty zostały umieszczone dwa pliki tekstowe.

Przed rozpoczęciem mapowania dysku należy docelowy folder udostępnić w sieci.  W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na folder i wybieramy Właściwości, a następnie w zakładce Udostępnianie wybieramy Udostępnianie zaawansowane…. Otrzymamy adres ścieżki sieciowej, która będzie nam potrzebna na kolejnych etapach.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na Komputer w Eksploratorze plików i wybeiramy z listy Mapuj dysk sieciowy….

Na tym etapie możemy przypisać naszemu dyskowi sieciowemu literę i podać folder docelowy (ścieżkę sieciową wcześniej udostępnionego folderu). Opcjonalnie możemy zaznaczyć Połącz ponownie przy logowaniu, jeśli chcemy, aby mapowanie było przeprowadzane ponownie po kolejnym zalogowaniu do systemu. Podłączenie do dysku sieciowego odbywa się domyślnie z prawami użytkownika Gość. Jeśli chcemy to zmienić, zaznaczamy opcję Połącz przy użyciu innych poświadczeń. Gdy wszystko jest gotowe klikamy Zakończ.

Nasz dysk sieciowy jest już gotowy do pracy.

Mapowanie dysku sieciowego można przeprowadzić również za pomocą wiersza poleceń(cmd). Składnia potrzebnego polecenia to: net use litera_dysku: adres_zasobu [hasło] [/user:<nazwa_użytkownika>] [/persistent:{yes/no}].

Wszystkie parametry oprócz litery dysku i adresu zasobu są opcjonalne.

Na powyższym przykładzie dokonano mapowania dysku z literą X: o adresie \\SERWER\dokumenty bez hasła, z domyślnymi prawami użytkownika i z ponownym połączeniem po logowaniu