Język SQL: operacje na bazach danych i tabelach

article-thumbnail

Operacje na bazie danych

W tym tekście omówimy zagadnienia związane z tworzeniem i modyfikowaniem baz danych oraz tabel za pomocą poleceń CREATE, DROP i ALTER.

W celu utworzenia nowej bazy danych używa się polecenia:

CREATE DATABASE nazwa_bazy

Przykładowo, utworzenie bazy muzeum:

CREATE DATABASE muzeum;

Natomiast w celu usunięcia bazy należy skorzystać z instrukcji:

DROP DATABASE nazwa_bazy

Przykładowo, usunięcie bazy muzeum:

DROP DATABASE muzeum

Operacje na tabelach

Przykładowo, usunięcie bazy muzeum:

Do tworzenia tabeli stosuje się polecenie CREATE TABLE przedstawione poniżej. Aby utworzyć tabelę, najpierw musimy wybrać bazę danych za pomocą polecenia USE:

USE nazwa_bazy;
CREATE TABLE nazwa_tabeli
(
	nazwa_kolumny_1 typ_kolumny_1(atrybuty),
	nazwa_kolumny_2 typ_kolumny_2(atrybuty),
	...
	nazwa_kolumny_N typ_kolumny_N(atrybuty)	
);

Przykładowo, utworzenie tabeli zabytki z kolumnami Id_zabytku, Nazwa, Data_znalezienia, Kraj_pochodzenia i Wartosc_zabytku_PLN:

USE muzeum;
CREATE TABLE zabytki
(
	Id_zabytku int,
	Nazwa varchar(30),
	Data_znalezienia varchar(30),
	Kraj_pochodzenia varchar(30),
	Wartosc_zabytku_PLN int
);

W zależności od wykorzystywanej bazy danych posiadamy różne typy danych. Najbardziej podstawowymi są typy liczbowe int oraz typy tekstowe varchar(liczba znaków maksymalnie do wprowadzenia w kolumnie).

Tabele usuwa się korzystając z polecenia DROP TABLE

CREATE TABLE example;
DROP TABLE example;

W celu wyświetlenia informacji na temat danej tabeli możemy użyć polecenia DESCRIBE. Poniżej wyświetlimy informacje nt. tabeli zabytki.

DESCRIBE zabytki;

Dokonywanie zmian w strukturze istniejącej tabeli jest realizowane przy pomocy ALTER TABLE.

Dodanie nowej kolumny(stan_zabytku typu varchar do tabeli zabytki):

ALTER TABLE zabytki
ADD stan_zabytku varchar(20);

Zmiana typu danych w istniejącej kolumnie(data_znalezienia na typ date):

ALTER TABLE zabytki
ALTER COLUMN data_znalezienia date;

Usunięcie kolumny (stan_zabytku w tabeli zabytki):

ALTER TABLE zabytki
DROP COLUMN stan_zabytku;

Autor tekstu: Filip Kmiecik