Przystawki systemu Windows: użytkownicy i grupy lokalne.

article-thumbnail

Wstęp

Przystawka lusrmgr.msc jest narzędziem służącym do tworzenia nowych kont użytkowników oraz grup, edytowania już istniejących i dodawania użytkowników do grup..

Główne okno przystawki

W pierwszym oknie, które zobaczymy po uruchomieniu lusrmgr.msc znajdują się dwa foldery: Użytkownicy i Grupy. Po otworzeniu każdego z nich wyświetla się odpowiednio pełna lista lokalnych grup lub użytkowników znajdujących się na komputerze. Poniżej zostały omówione opcje modyfikacji dla obu folderów..

Folder Użytkownicy

W oknie zarządzania użytkownikami jest wyświetlona lista wszystkie użytkowników na danym komputerze. Gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy na tło okna pojawi się menu, które umożliwia nam:

 • utworzenie nowego konta użytkownika
 • odświeżenie listy użytkowników
 • eksport listy użytkowników do folderu w formie pliku tekstowego
 • zmianę widoku wyświetlania listy użytkowników
 • wybranie auto rozmieszczenia ikon
 • szeregowanie ikon
 • wyświetlenie pomocy dotyczącej przystawki lusrmgr.msc..

W oknie Nowy użytkownik możemy zdefiniować podstawowe parametry użytkownika jak nazwa, hasło, opis oraz pewne ustawienia dotyczące konta. Można zdefiniować warunek za pomocą przystawki secpol.msc który sprawi, że system przyjmie tylko konto hasłem spełniającym wymogi silnego hasła. Pewne ustawienia jak data wygaśnięcia nie są możliwe do ustalenia w tym oknie.....

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na użytkownika otwiera się menu, które umożliwia nam:

 • ustawienie hasła użytkownika
 • usunięcie konta użytkownika z komputera
 • zmianę nazwy użytkownika
 • otworzenie panelu Właściwości
 • wyświetlenie pomocy systemu Windows.

W oknie Właściwości użytkownika mamy szereg opcji umożliwiających dokonanie zmian w koncie użytkownika według potrzeb:

 • ustawienie pełnej nazwy i opisu dla konta
 • przydzielenie  użytkownika  do  grupy  w zakładce Członek grupy
 • włączenie   wymogu   zmiany   hasła   przy następnym logowaniu użytkownika
 • zabronienie użytkownikowi zmiany hasła
 • wyłączenie wygasania hasła
 • wyłączenie konta
 • zablokowanie konta

 Folder Grupy

W głównym oknie folderu Grupy mamy widok wszystkich grup utworzonych na komputerze oraz opisy wskazujące uprawnienia użytkowników należących do danych grup. Gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy na tło okna pojawi się menu, które umożliwia nam:

 • utworzenie nowej grupy i przydzielenie do niej użytkowników
 • odświeżenie listy grup
 • eksport listy grup do dowolnego folderu w formie pliku tekstowego
 • zmianę widoku wyświetlania listy grup użytkowników
 • wybranie auto rozmieszczenia ikon
 • szeregowanie ikon
 • wyświetlenie pomocy Windows dotyczącej konsoli MMC oraz przystawki lusrmgr.msc
W okienku Nowa grupa możemy nazwać i opisać grupę oraz dodać jej członków.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grupę otwiera się menu, które daje nam następujące możliwości:

 • dodanie użytkowników do grupy
 • usunięcie grupy z komputera
 • zmianę nazwy grupy
 • otworzenie panelu Właściwości
 • wyświetlenie pomocy systemu Windows

W oknie Właściwości: Grupa mamy możliwość:

 • zmiany opisu grupy
 • dodania lub usunięcia użytkowników z grupy