Przystawki systemu Windows: harmonogram zadań.

article-thumbnail

Dzięki przystawce taskschd.msc możemy tworzyć zadania, które komputer będzie automatycznie wykonywał w określonych przez nas godzinach oraz zarządzać tymi zadaniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Przystawki systemu Windows
HARMONOGRAM ZADAŃ

SPIS TREŚCI
Wstęp
Główne okno przystawki
Planowanie zadania
Zarządzanie zadaniami
Wyświetlanie wszystkich uruchomionych zadań
Wyświetlanie właściwości i historii zadania

Wstęp

Dzięki przystawce taskschd.msc możemy tworzyć zadania, które komputer będzie automatycznie wykonywał w określonych przez nas godzinach oraz zarządzać tymi zadaniami.

Główne okno przystawki

W okienku Akcje mamy dostęp do szeregu narzędzi, które pomogą nam w zarządzaniu zadaniami na komputerze. W następnych punktach zostały opisane kolejno czynności:
– Planowanie zadania
– Zarządzanie zadaniami
– Wyświetlanie wszystkich uruchomionych zadań
– Wyświetlanie właściwości i historii zadania

Planowanie zadania

Aby utworzyć nowe zadanie dla komputera musimy wybrać polecenie Utwórz zadanie podstawowe… w okienku Akcje. Otworzy nam się okno Kreatora tworzenia zadań podstawowych, gdzie krok po kroku będziemy przeprowadzeni przez proces tworzenia zadania:
– utworzenie nazwy zadania (opcjonalnie opisu);
– ustalenie wyzwalaczy (terminu wykonania zadania);
– ustalenie rodzaju akcji do wykonania (np: wyświetlenie komunikatu);
– wpisanie danych dot. wykonywanej czynności (ścieżka program lub skryptu; adresaci i treść wiadomości e-mail; tytuł i treść komunikatu);

 

Zarządzanie zadaniami

W tym punkcie omówimy cztery czynności związane z zarządzaniem zadaniami:
– zmienianie istniejącego zadania
– usuwanie zadania
– eksportowanie zadania
– importowanie zadania

Zmienianie istniejącego zadania

Zmian w istniejącym zadaniu możemy dokonać po znalezieniu interesującego nas zadania w drzewie Biblioteka Harmonogramu zadań znajdującego się po lewej stronie okna Harmonogramu zadań. Wybrane zadanie naciskamy prawym przyciskiem myszy i klikamy na pozycję Właściwości.

W oknie, które zostanie wyświetlone mamy dostęp do pięciu zakładek pozwalających nam na edycję właściwości zasady:

Ogólne – wyświetlają ogólne właściwości zadania, które można zmienić.
Wyzwalacze – wyświetlają wyzwalacze zadania. Możemy wybrać wyzwalacz z listy na karcie i kliknąć przycisk Edycja, aby zmienić ustawienia wybranego wyzwalacza, kliknąć przycisk Nowy, aby utworzyć nowy wyzwalacz, lub przycisk Usuń, aby usunąć wybrany wyzwalacz.
Akcje – wyświetlają akcje zadania. Wybieramy akcję z listy na karcie i klikamy przycisk Edytuj, aby zmienić ustawienia wybranej akcji, klikamy przycisk Nowa, aby utworzyć nową akcję, lub przycisk Usuń, aby usunąć wybraną akcję.
Warunki – wyświetla warunki zadania, które można zmienić.
Ustawienia – pokazuje ustawienia zadania, które można zmodyfikować.

 Usuwanie zadania

Aby usunąć zadanie z Harmonogramu zadań wystarczy, że wybierzemy odpowiednią zasadę w folderu Biblioteki Harmonogramu zadań, a następnie klikniemy ją prawym przyciskiem myszy i wybierzemy pozycję Usuń. Pojawi nam się komunikat o potwierdzenie, w którym wybieramy Tak. 

Eksportowanie zadania

Aby eksportować istniejącą zasadę do pliku, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Eksportuj… oraz wybrać nazwę i lokalizację na dysku dla pliku.

Importowanie zadania

Importowanie zadania to prosta procedura, którą możemy wykonać wybierając pozycję Importuj zadanie… w menu Akcje, a następnie wybrać plik zadania z lokalizacji na dysku.

Wyświetlanie wszystkich uruchomionych zadań

Aby wyświetlić wszystkie uruchomione zadania, musimy kliknąć Wyświetl wszystkie uruchomione zadania w menu Akcje.

Wyświetlanie właściwości i historii zadania

Wyświetlić właściwości i historię zadania możemy po znalezieniu interesującego nas zadania w drzewie Biblioteka Harmonogramu zadań znajdującego się po lewej stronie okna Harmonogramu zadań. Wybrane zadanie naciskamy prawym przyciskiem myszy i klikamy na pozycję Właściwości. W oknie, które zostanie wyświetlone mamy dostęp do pięciu zakładek opisujących wybrane zadania. W zakładce szóstej, Historia możemy wyświetlić historię zadania, po wcześniejszym kliknięciu Włącz historię wszystkich zadań w menu Akcja.

dań w menu Akcja.