Język SQL: funkcje agregujące i operatywne

article-thumbnail

Zliczanie i sumowanie

Funkcje agregujące wykonują operacje na wybranym polu. Zwracają one pojedyncze wartości i są definiowane w instrukcji SELECT.

COUNT zwraca liczbę wierszy w grupie.

Przykładowo, zwrócenie liczby zabytków w kolumnie Ilosc_zabytkow:

SELECT COUNT(Id_zabytku) AS Ilosc_zabytkow
FROM zabytki;

AS definiuje nazwę kolumny, która ma zawierać wynik. Nie jest wymaganą instrukcją, ale może pozytywnie wpłynąć na przejrzystość w wynikach zapytania.

SUM sumuje wartości we wskazanej kolumnie.

Przykładowo, wyliczenie wartości wszystkich zabytków w tabeli:

SELECT SUM(Wartosc_zabytku_PLN) AS Wartosc_wszystkich_zabytkow
FROM zabytki;

Średnia, minimum i maksimum

AVG zwraca średnią wartość danych w grupie.

Przykładowo, wypisanie średniej wartości wszystkich zabytków:

SELECT AVG(Wartosc_zabytku_PLN) AS Srednia_wartosc_wszystkich_zabytkow
FROM zabytki;

MAX wypisuje największą wartość we wskazanej kolumnie.

Przykładowo, znalezienie najwięcej wartego zabytku w tabeli:

SELECT MAX(Wartosc_zabytku_PLN) AS Najwiecej_warty_zabytek
FROM zabytki;

MIN zwraca najmniejszą wartość w wybranej kolumnie

Przykładowo, wyszukanie najmniej wartego zabytku:

SELECT MIN SUM(Wartosc_zabytku_PLN) AS Najmniej_warty_zabytek
FROM zabytki;

Operacje na łańcuchach znaków

LEFT wyświetla określoną przez użytkownika liczbę znaków od lewej strony w zdefiniowanej kolumnie.

Przykładowo, zwrócenie pięciu pierwszych znaków wartości w kolumnie Nazwa:

SELECT LEFT(Nazwa, 5) AS nazwa_left FROM zabytki;

RIGHT wyświetla określoną przez użytkownika liczbę znaków od prawej strony w zdefiniowanej kolumnie.

Przykładowo, zwrócenie pięciu ostatnich znaków wartości w kolumnie Nazwa:

SELECT RIGHT(Nazwa, 5) AS nazwa_right FROM zabytki;

UPPER zwraca dane z wybranej kolumny zapisując je wielkimi literami.

Przykładowo, wypisanie nazw wszystkich zabytków wielkimi literami:

SELECT UPPER(Nazwa, 5) AS nazwa_wielkimi FROM zabytki;

LOWER zwraca dane z wybranej kolumny zapisując je małymi literami.

Przykładowo, zwrócenie nazw wszystkich zabytków małymi literami:

SELECT LOWER(Nazwa, 5) AS nazwa_malymi FROM zabytki;

Autor tekstu: Filip Kmiecik