JavaScript – operatory arytmetyczne i logiczne. Instrukcja warunkowa if else.

article-thumbnail

Umiemy już zadeklarować zmienne, więc pora nauczyć się jak z nich skorzystać. Zacznijmy od początku, czyli arytmetyki. Operatory arytmetyczne służą do wykonywania działań na liczbach. Pierwszym z nich jest operator sumy, czyli identycznie jak w matematyce plus (+). Drugim operatorem jest symbolizujący różnicę. Operatorem mnożenia jest gwiazdka (*), a dzielenia ukośnik (/).

Przykładowy program wykorzystujący powyższe operatory podaję poniżej.

<script>
 let a = 1;
 let b = 4;

 let suma = a + b;
 let srednia = suma / 2;

 document.write(suma);
 document.write("<br>");
 document.write(srednia);
</script>

W JS’ie występują także inne operatory. Jednym z nich jest operator inkrementacji czyli po prostu zwiększenia wartości zmiennej liczbowej o 1. Implementujemy to za pomocą podwójnego plusa. Ponadto istnieje jeszcze operator działania odwrotnego czyli dekrementacji (zmniejszania o 1) jest nim podwojony znak odejmowania.

<script>
 let a = 5;
 a++;

 let b = 4;
 b--; 
 document.write(a);
 document.write("<br>");
 document.write(b);
</script>

W podanym powyżej przykładzie a będzie równe 6, a zmienna b przyjmie wartość 3.

Logika Aplikacji

Poza operatorami arytmetyczną, występują też operatory logiczne. Obsługują one podstawowe operacje z algebry Boole’a. Jednak zanim do nich przejdziemy musimy opisać sobie także operatory porównania. Najważniejsze z nich to:

 • Operator równości [===] zwraca wartości 1 (prawdę) jeżeli wartości po prawej i po lewej są takie same.
 • Operator mniejszości [<] zwraca 1 jeżeli wartość po lewej jest mniejsza od wartości po prawej.
 • Operator większości [>] działa podobnie jak operator mniejszości
 • Operator większy lub równy [>=],oraz mniejszy lub równy [<=], działają jak połączenie powyższych operatorów spójnikiem lub.
 • Operator różny [!==] zwraca prawdę jeżeli wartość po lewej jest inna niż wartość po prawej.
let a = 5;
let b = 4;

a===b //Fałsz
a!==b //Prawda
a>b  //Prawda
a<b //Fałsz

Do operatorów logicznych zaliczamy natomiast:

 • Sumę logiczną, czyli spójnik lub symbolizowany przez ||.
 • Iloczyn logiczny, czyli spójnik i. Symbolizuje go &&.
 • Negację, czyli zamianę wartości z prawy na fałsz. Symbol wykrzyknika [!].

Aby połączyć dwa wyrażenia spójnikiem musimy najpierw zamknąć je w nawiasach. Na przykład

(a>0)&&(a<0)

Teraz gdy znamy już podstawowe operatory, możemy przejść do instrukcji warunkowej. Jest to słowo kluczowe, które pozwala nam podjąć pewne decyzje w programie. Do jej zadeklarowania używamy słowa kluczowego if(). Wewnątrz nawiasów umieszczamy warunek wykonania kroku. Następnie zapisujemy klamry {}, pomiędzy którymi umieszczamy kod programu który ma się wykonać. Warto też wspomnieć, że istnieje słowo kluczowe else, które umieszczone po klamrze zamykającej blok instrukcji warunkowej pozwala wykonanie innego fragmentu kody, w sytuacji gdy warunek jest niespełniony. Oto przykład.

let a = 5;
let b = 4;

if((a+b >8)&&(a+b < 10 ))
{
  document.write("Suma liczb to 9");
}
else
{
  document.write("Suma liczb jest inna niż 9");
}