Język SQL: widoki

article-thumbnail

Widoki

W języku SQL widoki to wirtualne tabele tworzone za pomocą polecenia CREATE VIEW, które wykorzystują dane pobrane z prawdziwych tabel. Stosuje się je w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych, poprzez ograniczenie dostępu do danych zapisanych w tabeli. Widoki nie przechowują danych – zapamiętywana jest wyłącznie definicja widoku i jej metadane. Składnia CREATE VIEW wygląda następująco:

CREATE VIEW nazwa_widoku AS
SELECT kolumna1, kolumna2, ...
FROM nazwa_tabeli
WHERE warunek;

Przykładowo:

CREATE VIEW drogie_towary AS
SELECT nazwa_towaru, cena_towaru
FROM towary
WHERE cena_towaru>5000;

W celu zaktualizowania danych w widoku stosuje się instrukcję ALTER VIEW lub CREATE OR REPLACE VIEW:

AlTER VIEW drogie_towary AS
SELECT nazwa_towaru, cena_towaru
FROM towary
WHERE cena_towaru>2500;

lub:

CREATE OR REPLACE VIEW drogie_towary AS
SELECT nazwa_towaru, cena_towaru
FROM towary
WHERE cena_towaru>2500;

Istniejący widok można usunąć posługując się poleceniem DROP VIEW:

DROP VIEW drogie_towary;

Autor tekstu: Filip Kmiecik